UVODO NASARCHIV

Naděje v boji s rakovinou

    MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. ukončila studium na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1982. Specializovala se v oboru radiologie a od roku 1988 se věnuje mamodiagnostice. V roce 2011 založila novou diagnostickou jednotku specializovanou na choroby prsu s názvem BREAST UNIT PRAGUE - Mammacentrum Háje.se specializuje namamodiagnostiku. V roce 2011 založila novou diagnostickou jednotku specializovanou na choroby prsu s názvem BREAST UNIT PRAGUE - Mammacentrum Háje.
    Na téma diagnostika prsní žlázy publikovala desítky odborných článků, ale i textů pro laickou veřejnost. Přednáší po celé republice na specializovaných
konferencích, vzdělávacích i osvětových akcích. Na téma screening a diagnostika nádorů prsu přednášela v Austinu (USA, Texas), v Monte Carlu, Dubrovníku a ve Vídni. V roce 2001 absolvovala stáž na Mayo Clinic v Rochesteru (Minnesota, USA). Mimo jiné absolvovala světoznámé a prestižní kurzy mamární diagnostiky profesora Tabára: v roce 1996 v Turku (Finsko), 2006 v Istanbulu (Turecko) a v roce 2011 v Praze.Věli velké (vlastně žádné) pravomoci, obávali se továrníci, že jim tato instituce bude dělat potíže. Proto byla pro jistotu držena v rudimentární podobě. Až v 90. letech se počet obvodů zvětšil (na 16) a inspektoři dostali pomocníky.

    S tématem Prediktivní možnosti denzity mamografického obrazu obhájila doktorskou práci v roce 2005 na Masarykově universitě v Brně. Je jedním ze zakladatelů a neúnavných propagátorů programu screeningu nádorů prsu v ČR. V současné době je opakovaně zvolenou předsedkyní Asociace mamodiagnostiků ČR (AMA cz) – sdružení radiologů, kteří se specializují na diagnostiku onemocnění mléčné žlázy. V roce 2003 napsala učebnici Mamodiagnostika- integrovaný přístup.
    Je zakladatelkou a propagátorkou jednodenní diagnostiky prsu. Od roku 1996 předává své zkušenosti lékařům ve výukových kurzech, které pro katedru IPVZ pořádá na svém pracovišti. Je rovněž externím učitelem 3. lékařské fakulty UK. Pod názvem: „Omyly v mamární diagnostice“ pořádá každoročně odbornou konferenci radiologů - mamodiagnostiků, která se stala vyhledávaným diskusním a výukovým fórem. V současné době se dr. Skovajsová věnuje budování tohoto oddělení BREAST UNIT PRAGUE, komplexní jednotky pro diagnostiku a léčbu prsu tak, jak vyžadují evropská pravidla deklarovaná autoritami: European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna.

    Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. absolvoval lékařskou fakultu v Brně s vyznamenáním (1979). Má dvě atestace I. a II. stupně z oboru chirurgie (1983, 1988) a z klinické onkologie (1993), kandidaturu věd (1992), docenturu (1998) a posléze profesuru (2003) v oboru chirurgie. 
    Od roku 1979 pracoval po tři desetiletí jako chirurg a onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, zprvu jako sekundární lékař, posléze docent, ředitel ústavu (2000-2001), náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku (2002-2008) a opět jako odborný lékař (2008-2010). 
    V letech 1999-2002 byl proděkanem pro vědu a výzkum, v letech 2003-2010 působil po dvě funkční období jako děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Za dobu jeho vedení došlo k rozvoji fakulty, vznikly nové ústavy, katedry a výzkumná centra, fakulta se významně modernizovala novými prostorami univerzitního kampusu. Jeho přičiněním vznikla také Klinika komplexní onkologické péče a Klinika radiační onkologie LF MU v Masarykově onkologickém ústavu a tento ústav se tak stal i výukovým univerzitním pracovištěm. Jako děkan byl členem odborných grémií rozvojových projektů Masarykovy univerzity, uzavřel mezifakultní smlouvy o spolupráci v Japonsku, Rusku, na Taiwanu a v Mexiku. Je členem vědeckých
rad Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty Palackého univerzity. 
    V letech 1985 a 1987 pracoval v onkologickém výzkumu v Paterson Institute for Cancer Research a Christie Hospital v Manchesteru ve Velké Británii, v letech 1990-1992 jako vědecký pracovník ve Wistar Institute a na Pennsylvania University ve Philadelphii v USA. 
    Absolvoval četné odborné stáže v onkologických ústavech v USA, Francii, Rusku. Byl delegátem konferencí WHO a UICC v Ženevě, Fóra onkologů EP v Bruselu a Organizace evropských onkologických ústavů v Berlíně, Paříži, Kodani a Janově. Byl vědeckým sekretářem České onkologické společnosti v letech 2003-2006, je předsedou Sekce onkochirurgie ČOS a zástupcem ČR ve World Federation of Surgical Oncology Societies, je členem výboru Společnosti gastroenetrologciké onkologie.
    V letech 1998-2000 byl zakladatelem Univerzitního onkologického centra v Brně jako nástroje pro horizontální koordinaci onkologických činností v brněnských nemocnicích, zahrnujících také výzkum a výuku. Významná je i jeho publikační činnost, odborná a popularizační. 
    Ve volbách 2010 se stal senátorem za obvod č. 55 - Brno-město, když v obou kolech porazil bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.

autor zápisu: , fotografie:  Karel Nováček

Bartolomeo o.s.